logo
e-Didakla
Virtualna didaktična škatla
Namigi

1. 4-2-1 Z didaktičnim namigom 4-2-1 se učenci urijo v prepoznavanju in izluščevanju pomembnih informacij in bistva iz gradiva, ki ga pripravi učitelj.

2. Akvarij Akvarij je postopek za izmenjavo in razpravo o rezultatih skupinskega dela. Rezultatov frontalno pred razredom ne predstavlja izključno en član skupine, temveč jih člani predstavijo in obravnavajo v obliki notranjega kroga. Poslušalci sedijo v zunanjem krogu in se lahko kadarkoli vključijo v diskusijo.

3. Anonimna vprašanja Z Anonimnimi vprašanji lahko učenci, ki se med poukom ne želijo izpostavljati, učitelju anonimno zastavijo vprašanja, povezana z učno snovjo.

4. Besede na pol Didaktični namig Besede na pol je namenjen predvsem utrjevanju besedišča tujih jezikov ali kompleksnejših strokovnih izrazov izbranega predmetnega področja. Učenci morajo sestaviti besedo, ki je razdeljena na polovico (primer: KA-TZE ali HIGI-ENA).

5. Bistvo je očem nevidno Z didaktičnim namigom Bistvo je očem nevidno učenci skozi igro utrjujejo pojme, iščejo asociacije na izbrano učno temo ali bogatijo besedišče, učitelju pa lahko namig služi kot oblika formativnega spremljanja.

6. Bitka za otok Učenci se morajo pri tej igri z delčkom svojega telesa dotikati časopisnega papirja, da zmagajo. Število časopisnih papirjev se iz kroga v krog zmanjšuje.

7. Čajanka S Čajanko učenci spoznajo pomembne dele izbranega besedila (pesem, strokovni članek), ki se nanaša na temo učne ure, še preden besedilo v celoti preberejo.

8. Čebelji panj Čebelji panj je postopek za izmenjavo in razpravo o prejetih informacijah. Po predstavitvah se v razredu pogosto pojavi neprijetna tišina, ko pozovemo k vprašanjem drugih učencev. Ta aktivnost omogoča, da se tišini izognemo.

9. Deli telesa govorijo Uporaba didaktičnega namiga Deli telesa govorijo omogoča, da izvemo več o mnenju, dojemanju in počutju posameznega učenca ali skupine.

10. Filmske zvezde Učenci po skupinah posnamejo kratek film o svojem vsakdanu v mestnem središču. Na koncu vsaka skupina predstavi svoj filmček, o katerem se tudi pogovorijo.

11. Gordijski vozel Učenci se postavijo v krog in nad glavami sežejo po rokah sošolcev. Učenci poskušajo s sklenjenimi rokami razširiti krog. Na ta način nastane gordijski vozel, ki ga morajo skupaj odvozlati.

12. Goreča žoga Didaktični namig Goreča žoga združuje gibanje in pouk. Učenec, ki dobi žogo, mora čim hitreje odgovoriti na vprašanje ali rešiti nalogo, ki se navezuje na določeno tematiko.

13. Gumijasta kokoš Gumijasta kokoš je didaktična igra, ki zahteva energično fizično aktivnost. Učenci s to igro pridobijo energijo za nadaljnjo aktivnost pri šolski uri.

14. Hitri zmenki Polovica razreda sedi vedno na istem mestu, druga polovica kroži. Vsi učenci imajo možnost, da govorijo z vsemi ostalimi učenci. Pogovor je časovno omejen in ko preteče, je čas, da se učenci zamenjajo.

15. Hitrostni spomin Hitrostni spomin od učencev zahteva, da si zapomnijo čim več slik in pojmov, ki jih na dano tematiko pripravi učitelj.

16. Ideja 635 Ideja 635 omogoča, da v kratkem času razvijemo veliko inovativnih in zanimivih idej; 6 (učencev), 3 (ideje), 5 (krogov).

17. Igra treh rok Dve skupini učencev, ki sta postavljeni druga nasproti drugi, tekmujeta med seboj. Vsaka skupina poskuša z udarci na roke nasprotnikov pridobiti čim več učencev na svojo stran.

18. Jaz tebi – ti meni Jaz tebi – Ti meni učence spodbudi, da ob koncu učne ure razmislijo o pomembnih poudarkih obravnavane učne snovi.

19. Kako to vem? Didaktični namig Kako to vem? pri učencih aktivira predznanje. Učenci razmislijo, kje so določeno učno snov že spoznali in kako svoje predznanje uporabiti pri obravnavi nove učne snovi.

20. Kavarna Kavarna s svojo prostorsko ureditvijo ustvari sproščeno vzdušje neke mestne kavarne. Učitelju omogoči, da spremlja napredek učencev in nadzoruje potek učne ure, učencem pa predstavlja nov način učenja in hitrejše pomnjenje podatkov, kar je posledica sodelovalnega učenja in izmenjevanja izkušenj ter infromacij.

21. Kdo še ima? Kdo še ima? predstavlja popestritev pouka ob utrjevanju učne snovi. Učencem omogoči, da se med učno uro prosto gibljejo po razredu in z usvojenim znanjem poiščejo svoj par.

22. Klicaj, vprašaj (!?) Klicaj, vprašaj (!?) je uporaben način dela, ko učenci govorno nastopajo. Učenci aktivno poslušajo govorne nastope in si ob poslušanju zapišejo sošolčevo močno področje, ki ga ponazarja klicaj (!), in šibko področje, ki ga ponazarja vprašaj (?).

23. Kotiček interesov Z uporabo didaktičnega namiga Kotiček interesov se učenci glede na zastavljeno vprašanje učitelja postavijo v enega izmed kotov učilnice in tako tvorijo kotičke interesov.

24. Kreativno pisanje S Kreativnim pisanjem učitelj spodbudi učence, da uporabijo svojo domišljijo in vadijo pisno sporočanje.

25. Ledena gora Učenci Ledeno goro uporabijo za razvrščanje informacij; tistih, ki so jih že poznali; tistih, ki so jih povezali z drugim predmetnim področjem; tistih, ki so se jih naučili sami.

26. Lov za kockami Učenci sedijo v krogu. Učenca, ki sedita drug nasproti drugemu, hkrati vržeta kocko. Pri določenem številu lahko kocki podata naprej naslednjima učencema. Kocki se pri tem ne smeta dotakniti.

27. Misli – izberi – deli Didaktični namig Misli – izberi – deli je razdeljen v tri faze in primeren za sodelovalno učenje.

28. Mlin na besede V didaktičnem namigu Mlin na besede se učenci pogovarjajo o različnih temah. Namig se lahko uporabi tudi na začetku leta, da se učenci spoznajo.

29. Mošnjiček sreče Z Mošnjičkom sreče učenci v skupinah ponavljajo snov.

30. Nenavadna pogodba Vsak učenec na list papirja zapiše, katere cilje bi želel doseči v prihodnosti. Na ta način sklene pogodbo s samim seboj.

31. Novinar Učenci na podlagi izbranega časopisnega članka oblikujejo vprašanja, ki se navezujejo na članek, in nato nanje odgovorijo.

32. Obrazna gumica Tekmovalna igra, pri kateri morajo učenci rešiti zanimivo nalogo: Gumico, ki je napeta okrog glave (med zgornjo ustnico in nosom), morajo s pomočjo obraznih mišic premakniti vse do vratu.

33. Od A do Ž Z didaktičnim namigom Od A do Ž učenci s pomočjo črk strnejo svoje misli in asociacije na določeno učno temo. Pri tem lahko učitelj uporabi črke ene besede ali poljubne črke abecede.

34. Od besede do zgodbe Didaktični namig Od besede do zgodbe je namenjen urjenju učenčevih zmožnosti pisnega sporočanja. Učitelj poljubno določi temo zgodbe.

35. Pantomima malo drugače S Pantomimo malo drugače učenci ponavljajo besedišče, aktivirajo svoje predznanje o določeni učni snovi, aktivirajo višje miselne procese ter premagujejo zadržke, povezane z javnim nastopanjem.

36. Parkirišče Učenci pri učni uri parkirajo svoja vprašanja in ideje o določeni učni temi na ustrezno mesto na parkirišču. Učitelj pri tem sodeluje kot nadzornik parkirišča, ker učence aktivno vodi skozi učni proces in jih spodbuja k aktivni vključenosti v pouk.

37. Partnerska sestavljanka Partnerska sestavljanka je predstopnja Skupinske sestavljanke. Gre za učinkovito obliko dela v dvojicah, ki je primerna za samostojno usvajanje nove snovi. Pri tem postopku se vsebina razdeli na dva dela, predela v različnih dvojicah in na koncu sestavi v celoto.

38. Pet prstov v zrak Z didaktičnim namigom Pet prstov v zrak si učenci lahko pomagajo kot z oporno točko za lažje pomnjenje določene snovi. Učenci lahko na ta način izrazijo in podajo povratno informacijo za določeno uro.

39. Ples v dežju Ples v dežju je igra, pri kateri učenci s pomočjo kamnov poustvarijo zvok dežja in se z zaprtimi očmi podajo v sproščujoč deževni gozd.

40. Pobarvane besede Učenci v besedilu označijo povedi, ki se jim zdijo pomembne za razumevanje. V miselnem procesu označevanje nadgradijo z zapisom razloga, zakaj se jim zdi podčrtano pomembno.

41. Podaj mi problem S Podaj mi problem učenci utrjujejo snov in kritično razmišljajo v skupinah ter poskušajo poiskati najboljšo rešitev za določene težave.

42. Pogovor s pisalom Pogovor s pisalom omogoča; razvijanje idej, reševanje problemov, utrjevanje učne snovi, čas za razmislek – vse to poteka v tišini. Učencem omogoči, da v mirnem delovnem okolju razvijajo kritično in divergentno mišljenje.

43. Pogrinjek Pogrinjek je oblika skupinskega dela, pri katerem učenci sodelovalno in s pomočjo grafike strukturirajo delovne postopke in združijo ter zabeležijo individualne ali skupinske rezultate dela. Princip sledi metodi Think-Pair-Share in krepi govorne ter pisne spretnosti.

44. Povej naglas Z didaktičnim namigom Povej naglas učenci po obravnavani učni snovi izražajo svoje počutje, stališča, mnenja …

45. Razredna uganka Učenci izberejo poljubni predmet iz učilnice. Eden izmed učencev v tem času čaka pred učilnico. Ko se vrne, mora s pomočjo vprašanj ugotoviti, kateri predmet so izbrali.

46. Razrezani stavki Z Razrezanimi stavki lahko učenci utrjujejo jezikovne strukture na zabaven način in hkrati širijo svoje besedišče.

47. Recitiraj, zapoj, rapaj Recitiraj, zapoj, rapaj z glasbo in s sodelovalnim učenjem pri učencih spodbuja razvoj komunikacijskih veščin, priklic znanja in urjenje v pisanju pesmi.

48. Reklama Reklama združuje zabavo, učenje in uporabo informacijsko-komunikacijskih tehnologij, kar je učencem še posebej všeč.

49. Resnici in laž Resnici in laž je igra, ki pri učencih spodbuja predvsem sodelovalno učenje. Primerna je za učence vseh starostnih skupin, uporabna na vseh predmetnih področjih, predvsem pa enostavna za izvedbo.

50. Rešimo težavo Rešimo težavo učitelj uporabi takrat, kadar želi učence vzpodbuditi h kritičnemu mišljenju in zavedanju o problematiki določenega predmetnega področja.

51. Rolica papirja Kratka in zabavna igra na začetku šolskega leta, ki pomaga, da se učenci na zanimiv način predstavijo svojim novim sošolcem.

52. Rotacijski pogovor Rotacijski pogovor je način dela, pri katerem si učenci celotnega razreda hkrati in izmenično med seboj izmenjajo misli, mnenja ali rezultate.

53. Sanjsko potovanje S Sanjskim potovanjem učitelj učence pripravi na pouk in preusmeri njihovo pozornost tako, da bodo pri učni uri bolj aktivni in produktivni.

54. Serbus Serbus je oblika dela, ki učence zaradi zabavne narave motivira k sodelovanju in jih sprošča. Učenci na igriv način aktivirajo predznanje, se gibljejo, s sodelovanjem pridejo do dobrih rezultatov; z njo razvijamo medkulturnost.

55. Simbolično ime Simbolično ime je oblika dela, ki učence zaradi zabavne narave motivira k sodelovanju in jih sprošča. Učenci se na igriv način spoznajo in zbližajo.

56. Skriti morilec Z žrebom se določi oseba, ki je morilec. Ta »ubija« svoje sošolce tako, da jim pokaže svoj listek iz žreba. Preostali učenci skušajo ugotoviti, kdo je morilec. Morilec pa poskuša »ubiti« ostale, dokler ne izloči vseh sošolcev.

57. Skrivnostna babuška Učenci na list papirja zapišejo poljubno idejo in jo zalepijo na zunanji del babuške. Nato razmislijo o tem, kaj se skriva za to idejo, in novo misel ponovno zapišejo ter prilepijo na naslednjo figuro, ki se skriva v babuški. Na ta način nadaljujejo in zbirajo različne zamisli in občutke.

58. Skupinska sestavljanka Skupinska sestavljanka je učinkovita oblika skupinskega dela, ki je primerna za boljše razumevanje zahtevnejših tem. Pri tem postopku se vsebine razčlenijo, predelajo v različnih skupinah in na koncu sestavijo v celoto.

59. Skupna slika Dva učenca v sodelovanju narišeta skupno sliko. Učenci svoje izdelke predstavijo razredu ali pa se o njih pogovorijo v obliki razrednega pogovora.

60. Spomin Učenci ob didaktični igri Spomin ponovijo predelano snov in si hkrati krepijo spomin.

61. Sprehod po galeriji S Sprehodom po galeriji učenci gradijo svoje védenje o določeni temi, pri čemer se aktivira učenčevo divergentno mišljenje, spodbuja interakcija in kooperativno učenje. Učencem omogočimo, da razstavijo svoja »umetniška dela«, ki so rezultat njihove kreativnosti in znanja.

62. Šest klobukov razmišljanja Igra vlog, pri kateri učenci diskutirajo o temi na šest različnih načinov, in sicer nevtralno, emocionalno, optimistično, pesimistično in distancirano.

63. Štejmo skupaj Štejmo skupaj je preprosta, a zelo izzivalna igra, katere cilj je, da vsi učenci skupno preštejejo do dvajset.

64. Štirje vogali Štirje vogali učencem omogočijo, da se med poukom prosto gibljejo po učilnici in razvijajo sposobnost argumentacije. Učitelji lahko namig uporabijo tudi kot pomoč pri formativnem spremljanju.

65. Tabu Tabu je igra, pri kateri učenci opisujejo pojme, ki jih določi učitelj. Pri opisovanju se morajo izogibati sopomenkam in besedam, ki so z določenim pojmom neposredno povezane. Igra je primerna za utrjevanje (strokovnih) pojmov določene tematike izbranega predmetnega področja.

66. Tekaški narek V didaktični igri Tekaški narek učenci tekmujejo med skupinami. Njihova naloga je, da iz celotnega besedila na steni čim natančneje prepišejo povedi besedila na list papirja.

67. Tempiran učni duet Tempiran učni duet je oblika dela v dvojicah, pri katerem učenci v vlogi vzajemnega učenja in poučevanja samostojno ter z lastno odgovornostjo usvojijo različne učne vsebine, ki jih posredujejo svojim učnim partnerjem.

68. Tržnica priložnosti Tržnica priložnosti je oblika dela, pri kateri učenci na stojnicah sodelovalno predstavljajo rezultate skupinskega dela, jih izmenjujejo s sošolci in o njih sproščeno razpravljajo.

69. Tvitanje Učenci pri Tvitanju zapišejo povzetek obravnavane učne snovi v obliki tvita – največje število znakov je 140, v besedilu pa morajo vključiti tudi #ključnik/hešteg.

70. Ugani besedo Učenci na začetku učne ure napišejo pet besed, ki se navezujejo na tematiko. Nato je njihova naloga, da poskušajo v igri na različne načine ugotoviti zapisane besede, ki so bile zbrane na začetku.

71. Utelešenje teme Utelešenje teme je predstavitev problema, teme ali socialne situacije, ki jo oblikujemo s telesi. Omogoča predvsem brezbesedno ilustracijo medčloveških odnosov, stališč, čustev in domišljije, saj se pri postavljanju kipov intenzivneje kot pri verbalnem razpravljanju spomnimo določenih razpoloženj.

72. Učitelj–učenec Učitelj–učenec učence spodbudi, da se postavijo v vlogo učitelja in o obravnavani učni snovi poglobljeno razmišljajo.

73. Učne postaje Pri Učnih postajah gre za obliko dela, pri kateri učenci s pomočjo postaj s pripravljenim gradivom usvajajo učno snov. V razpoložljivem časovnem okviru določimo obseg in težavnost nalog, vrstni red postaj, trajanje, delovni ritem in učno obliko.

74. Verižna zgodba Učitelj in učenci sedijo/stojijo v krogu. Učitelj začne pripovedovati zgodbo. Po dveh oziroma treh povedih prekine pripoved in zgodbo nadaljuje naslednja oseba v krogu.

75. Vremenska slika razreda Z didaktičnim namigom Vremenska slika razreda učenci izrazijo svoje občutke, pričakovanja, želje, sklepe, pobude in kritično razmišljajo o obravnavani tematiki.

76. Vrtiljak Vrtiljak je postopek za hitro in učinkovito izmenjavo ter razpravo različnih mnenj in stališč. Učenci se srečujejo z različnimi sogovorniki, katerih si ne zbirajo sami. S tem načinom v učilnici pride do medsebojne komunikacije vseh učencev ne glede na zmogljivosti, osebno simpatijo ali etnično pripadnost.

77. Vrtljiva miza Vrtljiva miza vsakemu članu skupine daje možnost, da na določeno temo izrazi svoje mnenje. Učenci s pomočjo vnaprej izdelanega pripomočka sodelujejo, krepijo komunkacijske spretnosti in sprejmajo odgovornost za svoje delo.

78. Walt Disney Walt Disney učence skozi igro vlog popelje v pravljični svet. Učenci na zastavljeno problemsko vprašanje iščejo rešitve ali nove ideje, pri čemer problemsko vprašanje obravnavajo s treh različnih perspektiv.

79. Zamenjaj prostor, če ... Učenci sedijo v krogu, eden izmed učencev je brez stola. Njegova naloga je, da si s povedjo Zamenjaj prostor, če … pribori svoj stol. Prvi krog poteka z vprašanji, ki se navezujejo na učence. Učitelj lahko učencem naroči, da vprašanja prilagodijo na določeno tematiko.

80. Zvonček poje Didaktični namig Zvonček poje vključuje tekmovanje, ki učence vzpodbudi k aktivnemu sodelovanju pri učni uri.