TOUCHSTONE 6

new

PRENOVLJEN UČBENIŠKI KOMPLET V LETU 2020

1991

1996

2009

2020Angleški jezik 1 - Touchstone 1 (Skela, Berce, 1991) je bil prvi učbenik za angleščino v učbeniški seriji Touchstone za osnovno šolo. Leta 1991, ko je izšel, je pretrgal dolgoletno zatišje v snovanju domačih učbenikov za angleški jezik, oral ledino na tem področju in spodbudil sedanji razcvet domače produkcije učbenikov. Vendar je celotna učbeniška serija Touchstone nastajala v izjemno neugodnih okoliščinah. Osnovnošolski učitelji so se do konca 80. let že dodobra naveličali Angleških vadnic Milene Kos in Lučke Pilgram, ki so se (v obeh izdajah) uporabljale od leta 1967 do 1989, ko sta bila potrjena in uvedena v osnovne šole prva britanska učbenika - za 5. in 6. razred Project English 1 (Hutchinson, 1985) in za 7. in 8. razred Project English 2 (Hutchinson, 1986) založbe Oxford University Press. Učitelji so bili nad učbenikoma večinoma navdušeni, saj sta bila vizualno izjemno privlačna in didaktično sodobna.

Ravno na tem prehodu je začela nastajati učbeniška serija Touchstone, kar je bilo iz zgoraj navedenih razlogov precej nesrečno naključje. Večina učiteljev namreč takrat ni bila pripravljena razmišljati o tem, da bi ponovno prešli na nov učbenik; marsikdo pa je ob misli na še en domači učbenik imel pred sabo podobo prejšnjega. Kakorkoli, avtorji smo z delom trmasto nadaljevali in pod izjemnimi časovnimi pritiski je leta 1994 izšel zadnji učbenik v seriji - Touchstone 4. V času ustvarjanja Touchstone-a smo se učili in zoreli tudi avtorji. Svoje izkušnje, znanje in nenazadnje tudi dragocene povratne informacije, ki smo jih dobivali od 'Touchstone-ovcev', smo prelivali v (vsebinske in grafično-vizualne) prenove učbenikov serije Touchstone. Druga izdaja učbenika Touchstone 1 je kot Touchstone 1 New izšla leta 1996 (Gvardjančič, Marguč, Skela, 1996), tretja pa kot Touchstone 6 (Angleški jezik za 6. razred osnovne šole) leta 2009 (Skela, Gvardjančič, Marguč, 2009). Sedaj je pred nami 4. izdaja, ki bo izšla kot Touchstone 6 New (Angleški jezik za 6. razred osnovne šole) v šolskem letu 2020/21.POGLEJTE SI KRATKO PREDSTAVITEV PRENOVLJENEGA UČBENIKA:

TOUCHSTONE 6 new

Kratka predstavitev prenovljenega učbenika

Več informacij?

Naročite si ogledne izvode!
Želite podrobnejšo predstavitev učbeniškega kompleta?

Pokličite na telefonsko številko

02 234 81 02

ali pišite na

petra@zalozba-obzorja.si

Zadnja informacija

Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na svoji 206. seji dne 24. 4. 2020 sprejel sklep št. 613-1/2020/12 o potrditvi učbenika Touchstone 6 new.

Tiskan učbenik je že na razpolago - spletna trgovina

Postopen prehod na nov komplet

Pri prenovi učbeniškega kompleta je delovni zvezek zasnovan tako, da je v prehodnem času (do zamenjave učbenika v učbeniškem skladu) brez težav možna uporaba novega delovnega zvezka tudi s starim učbenikom.

Ker je prenovljen delovni zvezek nadgrajen z vsebinami in nudi resnično več vas vabimo, da izkoristite to možnost! V novem delovnem zvezku je tudi koda za dostop učencev do zaprtih vsebin na internetni strani.

Recenzije

S kliki na spodnje povezave dostopate do recenzij novega učbeniškega kompleta:

Mateja Dagarin Fojkar

Darinka Šaubah Kovič

Priročnik za učiteljeIz uvoda:

Priročnik za učitelje se tokrat poglablja globlje in sega dlje kot njegovi predhodniki. Pomeni pomembno vsebinsko zaključeno celoto učbeniškega kompleta Touchstone 6 new, učbenika in delovnega zvezka, oboje avtorja dr. Janeza Skele in ju nadgradi tako, da učitelja ne le znova teoretično podkrepi, ampak ga opremi z mnogimi idejami in predlogi za drugačno izvedbo učnih ur in ponudi mnoge igre, učne liste in ostala dodatna, že pripravljena gradiva, ki so takoj uporabna v razredu.

Obsega letno pripravo in sprotne priprave po sklopih, ki jih zakonsko vsak učitelj potrebuje kot pripravo na svoje vzgojno-izobraževalno delo in so mu ta izhodišča odlično izhodišče pri načrtovanju dela.

Priročnik za učitelje vsebuje tudi več poglavij, ki podrobno in nazorno opisujejo in s primeri prikazujejo npr. poučevanje vseh štirih spretnosti, ločeno predstavi tehnike učenja in pomnjenja besedišča in izreke ter svetuje, kako otroke navdušiti za učenje angleščine tudi preko njim tako ljube popularne angleške glasbe.

Avtorici Janja Čolić in Urška Medved sta v sklopu Priročnika pripravili tudi nabor mnogih idej za uvod v učno uro, besednih iger in pripravili tudi več namiznih iger in učnih listov, vezanih na besedišče in slovnične strukture učbenika Touchstone 6 new.

Poudariti je potrebno, da že sam učbeniški komplet vsebuje precej metod dela preko vaj v samem učbeniku in delovnem zvezku, sta pa avtorici Priročnika vnesli še nove, sodobne metode dela s katerimi lahko prav vsak učitelj pouk še bolj popestri ter ga naredi zabavnejšega in prijetnejšega.

V dodaten nabor aktivnosti sta izbrali metode, ki med poukom angleščine razvijajo pozitivno samopodobo, medsebojno pomoč in ostale vrednote. Posebno pozornost sta posvetili kompetencam 21. stoletja, kot so učenje učenja, sodelovanje in komuniciranje, kreativnost, kritično mišljenje, reševanje problemov, projektni pristop (načrtovanje projekta in beleženje napredka), pomemben poudarek pa je seveda tudi na formativnem spremljanju, ki je v obliki Check Back že del učbenika avtorja dr. Janeza Skele.

Vsebinsko kazalo Priročnik za učitelje:

  • Predgovor
  • Letna priprava
  • Sprotna priprava po sklopih
  • Različne možnosti uporabe učbenika pri obravnavi snovi v razredu
  • Iz teorije v prakso
  • Dodatni materiali za učenje angleščine
  • Primeri kriterijev in ustnega ocenjevanja znanja po enotah
  • Primeri pisnega ocenjevanja znanja po enotah (testi)

SODELUJOČI PRI PRENOVI

Janez Skela

Avtor

Učbeniki so bili od nekdaj moja strast. Še danes spoštljivo hranim svoje osnovnošolske in srednješolske učbenike angleščine, ki so mi v času brez spleta predstavljali skoraj edini stik s tujim jezikom. S proučevanjem in pisanjem učbenikov angleščine se ukvarjam že zelo dolgo, in to res z velikim zadovoljstvom. Trdno sem prepričan, da kljub številnim kakovostnim britanskim učbenikom potrebujemo tudi slovenske učbenike angleščine. Avtorji, ki smo sami prehodili pot učenja tujega jezika, zmoremo mnogo laže predvideti in razumeti težave, s katerimi se soočajo slovenski učenci angleščine.

Četudi v pisanju učbenikov neskončno uživam, je to vendarle tudi izjemno dolgotrajno in naporno delo, ki ga nihče ne zmore sam. Zato bi se rad iz srca zahvalil celotni ekipi, ki je sodelovala pri nastanku prenovljenega učbenika Touchstone 6 New - recenzentkam (Mateji, Darinki in Janji) za natančen pregled in številne predlagane izboljšave, ilustratorjem (Andrejki, Ljubu in Mojci) za privlačne, igrive in iskrive ilustracije, obema lektorjema (Alenki in Jasonu) za izjemno natančen pregled besedila, oblikovalki (Metki), ki je opravila neverjetno delo, in seveda Založbi Obzorja, ki je vodila in usklajevala ta izjemno zapleten projekt. Hvala vsem!

Učiteljem in učencem želim, da bi bilo učenje angleščine ob novem učbeniku prijetno in učinkovito.

Janja Čolić

Avtorica priročnika in dodatnih materialov ter recenzentka

Kot učiteljica angleščine v osnovni šoli, ki učbeniški komplet Touchstone 6 uporablja pri svojem poučevanju, sem pri prenovi učbenika z veseljem sodelovala. Prav tako sem vanj vpletla tudi otroke naše šole, tj. OŠ Janka Kersnika Brdo. Koordinirala sem fotografiranje naših učencev, ki nastopajo v učbeniku kot glavni ali stranski junaki, saj se mi tako zdi učbenik bolj avtentičen in učencem bližnji.

Opravila sem tudi strokovni pregled novega gradiva avtorja dr. Janeza Skele za učbenik, prispevala komentarje, predloge za izboljšavo oz. dodatne naloge, predlagala spremenjen vrstni red nalog, poskušala orisati sedanjo situacijo znanja učencev, ki nikakor niso več začetniki pri učenju angleščine, ampak imajo že konkretno predznanje iz zgodnjega učenja angleščine - tako jim bo Touchstone 6 new še bolj pisan na kožo. Z Založbo tudi stalno sodelujem pri pripravi dodatnih e-gradiv za učbeniški komplet Touchstone 6, veselim pa se tudi prenove priročnika za učitelje za že omenjeni učbeniški komplet. Ustrezen, vsebinsko bogat učbenik in delovni zvezek ter dodatna, že prilagojena gradiva, ideje in učni listi so učiteljem pomembni viri gradiv za lažje poučevanje, so pa tudi izrednega pomena kot potrjena gradiva za poučevanje v 6. razredu OŠ.

Urška Medved

Avtorica priročnika in dodatnih materialov

Kot učiteljica angleščine in pedagogike poučujem angleščino na OŠ Hajdina, kjer sem v vrtcu ob šoli tudi svetovalna delavka. Z Janjo Ćolić sodelujeva že vrsto let, napisali pa bova tudi priročnik za učitelje, ki bo kot zakladnica idej in dejavnosti pomoč učiteljem pri uporabi učbenika Touchstone 6 new.

Poudarek bo na didaktično raznovrstnih aktivnostih in vpeljavi strategij učenja. Dela z vami se zelo veselim, saj menim, da so učbeniki Touchstone daleč najboljši učbeniki za poučevanje angleščine v Sloveniji, hkrati pa mi predstavlja delo z vami strokovni izziv.

Darinka Šaubah Kovič

Recenzentka

Touchstone 6 je "moj" učbenik že 27 let. V tem času so se učbeniku zgodile prenove, ki sem jih vsa leta spremljala kot recenzentka. Pri pregledu letošnjega prenovljenega učbenika Touchstone 6 pa je avtor dr. Janez Skela učbenik tudi tematsko nadgradil in ga preoblikoval.

Letošnja prenova je bila nekaj posebnega tudi za moje šestošolce, ki so sodelovali pri fotografiranju in tako postali osnovni liki, saj nastopajo v prenovljenem učbeniku v različnih situacijah. Posnetki so nastali tako v šoli kot izven nje, to pa je predstavljalo za moje šestošolce posebno dogodivščino, ki je zlepa ne bodo pozabili.

Mateja Dagarin Fojkar

Recenzentka

Na Pedagoški fakulteti v Ljubljani poučujem didaktiko angleščine, pri projektu Touchstone pa sodelujem kot recenzentka že od leta 2006. Vedno, ko dobim enote učbenika na vpogled, se jih razveselim kot majhen otrok, saj vem, da se bom veliko naučila, brala zanimiva besedila in reševala ustvarjalne naloge.

Ko pregledujem enote, si predstavljam učence v razredu ob delu z učbenikom, razmislim, če so naloge kognitivno in jezikovno ustrezne, če besedila ustrezajo interesom učencev, če enota zajema primerno besedišče in ustrezne fraze, ki jih bodo učenci lahko uporabljali v vsakdanjem sporazumevanju, in podobno. Pogosto za nasvet vprašam svoja otroka ali ju nagovorim, da rešita kakšno nalogo - tako hitro dobim dragocene odzive. Proces recenzije običajno traja nekaj mesecev in poleg pisnih predlogov za spremembe se z avtorjem pogovarjam o nalogah, besedilih, oblikovanju nalog. Ko učbenik izide in dobim izvod po pošti, ga najprej poduham, nato pa skupaj z otrokoma prelistam in pregledam.

Ljubo Jančič

Ilustrator

Kot ilustrator sem že sodeloval pri učbeniku Touchstone 6 pred desetimi leti. Tokrat so mi pri Založbi namenili kar zajeten kos gradiva, kar razumem kot njihovo zaupanje v moje delo. Rad rišem za otroke, a se zavedam, da se je treba kar precej potruditi, da je njim všečno in razumljivo.

Likom, ki jih rišem, želim dati značaj, čustva, da se kar najbolj navežejo na besedilo. Po fotografijah učencev sem izrisal njihove podobe in jih peljal skozi dialoge. Kadar ilustracija potrebuje ščepec humorja, pa najbolj uživam. Skratka, želim si, da bi bili s prenovo zadovoljni vsi sodelujoči, predvsem pa učenci, katerim je Touchstone 6 new namenjen.

Mojca Fo

Ilustratorka naslovnice

Sem ilustratorka in slikarka. Vedno mi je bilo lepo in zanimivo sodelovati na različnih projektih. Včasih se mi zdi, da naročilo izpolnim, kakor bi mignila, včasih zanj prebedim mnoge noči in si dneve, celo mesece skoraj grizem nohte in tuhtam. To se zgodi pogosto pri knjižnih naročilih, kjer moram naslikati cel kup ilustracij in vse mora nekako spadati skupaj, vsebinsko in tehnično. Pa pri slikah za večje razstave, kjer naredim cele kolekcije z zgodbami.

Včasih prileti k meni tudi naročilo, kakor je to - za naslovnico učbenika. Nenadoma se počutim v vlogi Mojce, ki prevzema res veliko odgovornost. In takrat je čudovito, če imaš za seboj nekoga, ki te podpira, te usmeri in potem skupaj sestavita vse tako, da je prav. In to se je zgodilo tu. Hvala glavni urednici in avtorju ter celi podporni ekipi. Vam, učenci, pa želim - poleta. Sama občudujem jezike in se nekako rada kopam v njih. Tudi vam želim prav enako. See you!

Metka Žerovnik

Oblikovalka

Veseli me, da sem del skupine, ki je soustvarila učbenik Touchstone 6 new. Že kar nekaj let oblikujem razne knjige in učbenike, tako da mi pristop h gradivu ni bil tuj. Z nekaterimi soudeleženci sem se ob delu srečevala tudi osebno, z drugimi ne, ampak zahvala gre vsem, ki so prispevali k izvirnosti projekta. V prvi vrsti avtorju, ki je spisal vsebino, pa izvrstnima ilustratorju in ilustratorki, vsem otrokom, ki v učbeniku nastopajo kot žive podobe - in seveda Založbi, ki se je odločila za prenovo učbenika in vse skupaj povezala.

Tudi sama sem se potrudila, da sem vse vloženo delo sodelavcev izoblikovala tako, da bo natisnjen učbenik služil svojemu namenu na najboljši možen način.

Alenka Valh Lopert

Lektorica

Knjige, pa naj gre za leposlovje ali učbenike, so moje sopotnice od otroštva preko študija do prve zaposlitve – v knjižnici, do druge – na Založbi Obzorja in tretje – na Filozofski fakulteti UM. Tako sem bila kot slovenistka in anglistka urednica ter lektorica kar nekaj učbenikov, med njimi tudi za učenje angleščine.

Mnogi mislijo, da je slovenščina ob učenju tujega jezika 'nebodigatreba', vendar se to kmalu izkaže kot zmotno. Vsak, ki se sreča s prevajanjem, hitro ugotovi, da če ne obvlada maternega jezika, njegovo delo ne bo uspešno. Zato sem posebej vesela, da že leta lahko sodelujem z dr. Skelo, vodilnim piscem angleških učbenikov pri nas, ki ob usvajanju angleščine učence ozavešča tudi o pomenu slovenskega jezika.Učenci OŠ Janka Kersnika Brdo in OŠ Majde Vrhovnik Ljubljana

Žiga

Sofija

Vita

Gašper

Nikolaja

Rok

Eva

Lucija

Vita in Meta

Eva

Liana

Nea

Luka

Natalija

Vito

Peter

Kaja

Aljaž

Tijana

Lea

Iza

Žak

Maruša